Mục đích, ý nghĩa- Chủ để
Đối tượng dự thi
Quy cách ảnh dự thi
Thời gian cuộc thi và địa điểm
Cơ cấu giải thưởng
Ban Giám Khảo
Hội đồng giám khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Quy định sử dụng tác phẩm
Đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện
Hỗ trợ Thông tin về khu di tích