Mục đích- Ý nghĩa- Chủ đề
Đối tượng dự thi
Quy cách ảnh dự thi
Trách nhiệm tác giả
Thời gian cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng
Hội đồng giám khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Sử dụng tác phẩm dự thi
Đơn vị tổ chức
Đơn vị tài trợ