Chủ đề
Quy cách ảnh dự thi
Thời gian cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức
Hội đồng giám khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Tư vấn chuyên môn
Đơn vị tổ chức