Giới thiệu - chủ đề
Đối tượng dự thi
Quy cách ảnh dự thi
Thời gian cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức
Hội đồng giám khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Điều khoản khác
Đơn vị tổ chức
Đơn vị tài trợ
Đơn vị thực hiện